VEDTEKTER
, ( Vedtatt 1974, senest endret mars 2013)

§ 1. Klubbens navn og formål

Klubbens navn er Norsk Veteran Motorsykkel Club, forkortet NVMC.
Klubbens formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsykler og
-mopeder eller på annen måte interessante kjøretøyer definert som motorsykkel i Norge.
Klubben skal arbeide på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø- og samfunnsmessige forhold som eierskap og bruk av alle typer veteranmotorsykler representerer - og være det nasjonale samlingspunkt for aktiv bruk av disse.
NVMC skal aktivt fremme forståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsykkelhistorie representerer.

§ 2. Medlemskap og kontingenter

Enhver som godtar og forplikter seg til å overholde klubbens lover og aksepterer dens samfunnsansvar og kollektive forpliktelser, kan opptas som medlem.
Medlemmer som opptrer i strid med klubbens interesser, kan ekskluderes.
Slik eksklusjon kan gjøres av klubbens styre, men kan overprøves av Generalforsamlingen dersom medlemmet forlanger dette.

Familiemedlemskap kan tegnes av personer innen samme husstand til redusert pris.
Medlemsavgiftene og vilkårene for disse fastsettes årlig av Generalforsamlingen.
Etter innstilling fra Styret, kan Generalforsamlingen utnevne æresmedlemmer av NVMC. Disse skal ha gratis medlemskap.


§ 3. Generalforsamlingen

1. Klubbens høyeste organ er Generalforsamlingen, hvor hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen fastsetter klubbens vedtekter, utnevner styre, revisor, valgkomite, og evt. æresmedlemmer.
Generalforsamlingen godkjenner fjorårets regnskap - samt fastsetter medlemsavgifter og vedtar budsjett for neste periode.
Generalforsamlingen behandler også alle saker som er innmeldt korrekt i henhold til vedtektene.

2. Generalforsamling skal avholdes hvert år innen tre måneder etter utløpet av regnskapsåret, og innkalling skal gjøres av styret med minst fjorten dagers varsel, vedlagt de saker som er innmeldt korrekt for behandling i henhold til vedtektene.
3. Saker som ønskes fremsatt på Generalforsamlingen kan fremmes av alle medlemmer og skal være styret i hende senest innen utløpet av regnskapsåret.
Forslag om endringer av vedtektene skal være styret i hende senest 4 uker før utløpet av regnskapsåret.
4. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer, unntatt utnevning av æresmedlemmer som krever 2/3 flertall,
eller endringer i vedtektene som skal avgjøres ved ¾ flertall.

5. Til Generalforsamlingen kan medlemmene la seg representere ved skriftlig fullmakt, begrenset til 15 fullmakter pr fremmøtt stemmeberettiget medlem.

6. Ekstraordinær Generalforsamling kan avholdes med minst 14 dagers varsel når Styret eller minst 1/2 av medlemmene krever det ved personlig skriftlig henvendelse til Styret.
Slik henvendelse kan skje ved bekreftede underskriftslister.

§4 Styret

1. Klubbens daglige drift forestås av et styre oppnevnt av Generalforsamlingen.
Styret består av 5 medlemmer inkl leder og nestleder. Det oppnevnes 2 varamedlemmer.
Leder og to styremedlemmer velges for ett år av gangen. Øvrige - inklusive varamedlemmer - oppnevnes for to år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/eventuelle varamedlemmer for disse er til stede, hvorav en skal være enten leder eller nestleder. For å treffe vedtak kreves minst tre stemmer for.

2. Klubben tegnes av Lederen og ett styremedlem i forening, eller nestlederen og ett styremedlem i forening.

3. Styret kan ansette funksjonærer og fastsette deres vilkår.

4. De daglige forretninger gjøres av Leder og eventuelle funksjonærer.

5. Styret kan - innenfor rammen av NVMCs vedtekter - gi retningslinjer for lokalavdelinger, spesialgrupper og komiteer innen NVMC.
Styret kan også opprette og nedlegge slike på eget initiativ.

6. Styret gir retningslinjer for arrangementer, profilering, media, sponsorer osv.

§5 Lokalavdelinger

NVMCs medlemmer kan opprette lokale avdelinger for å fremme NVMCs formål i et nærmere angitt geografisk område, og for derved også å gi lokale NVMC - medlemmer et bredere tilbud enn hva NVMC kan håndtere sentralt.
Opprettelse og nedleggelse avgjøres av Styret.

§6 Spesialgrupper og komiteer

NVMCs medlemmer kan etablere spesialgrupper og komiteer for å samle, utvikle og tilby kompetanse og aktiviteter innen spesialfelt som f eks fabrikata, dokumentasjon, motorsport, spesielle maskiner og arrangementer, og for å fremme andre forhold som er relatert til klubbens formål.
Opprettelse og nedleggelse avgjøres av Styret.


§7. Tilsluttede klubber og virksomheter

Frittstående klubber og foreninger/virksomheter, - med eller uten NVMC - medlemmer, kan tilslutte seg NVMC på nærmere bestemte vilkår dersom dette anses som gjensidig fordelaktig for alle parter, og det ligger innenfor NVMCs formål.
Det skal skrives egen kontrakt mellom NVMC og aktuell tilsluttet organisasjon som regulerer gjensidige ytelser og intensjoner.

Dette gjøres av Styret som senere skal orientere Generalforsamlingen om tiltaket.


§ 8 Oppløsning av NVMC

Oppløsning av klubben kan bare skje etter forslag fra Styret, og avgjørelser i to etter hverandre følgende Generalforsamlinger, hvorav den ene skal være iht reglene for ekstraordinær Generalforsamling.
Det kreves ¾ flertall ved hver av disse Generalforsamlingene.
Den Generalforsamling som til sist avgjør at klubben skal oppløses, avgjør også hvordan klubbens eiendeler skal anvendes.